\
 
§1. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Parku Historycznego Blizna.
2. Właścicielem Parku jest Gmina Ostrów.
3. Zarządcą Parku jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce.
 
§2. GODZINY OTWARCIA PARKU HISTORYCZNEGO BLIZNA
Godziny otwarcia:
1. Od wtorku do soboty (w czasie letnim) od godz. 9.00-17.00
2. W niedzielę ( w czasie letnim) od godz. 10.00-18.00
3. Od wtorku do soboty (w czasie zimowym) od godz. 8.00-16.00
4. W niedzielę (w czasie zimowym) od godz. 10.00-14.00 Uwaga: zarządca zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia!!!
 
§3. OPŁATY DLA ZWIEDZAJĄCYCHY
1. Wejście do Parku Historycznego Blizna jest odpłatne.
2. Bilet wstępu można nabyć u uprawnionego pracownika Parku.
3. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
4. W przypadku zgubienia biletu, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie pracownikowi Parku.
5. Płatności dokonywane są w gotówce.
 
§4. RODZAJE BILETÓW
1. Bilet normalny w cenie 8 zł- przysługuje osobie dorosłej.
2. Bilet ulgowy  w cenie 5 zł- przysługuje uczniom do 19 roku życia( za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej), studentom ( za okazaniem legitymacji studenckiej), osobom niepełnosprawnym ( za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej) oraz nauczycielom (za okazaniem legitymacji nauczyciela).
3. Bilet grupowy w cenie 5 zł przysługuje osobom w zorganizowanej grupie liczącej min. 20 osób wraz z opiekunem.
 
§5. ZASADY PRZEBYWANIA ZWIEDZAJĄCYCH NA TERENIE PARKU
1. Dzieci do 13-tego roku życia mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych.
2. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy zgubione na terenie Parku.
3. Zastrzegamy sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części terenu Parku. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu.
4.Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia z ekspozycji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Sytuacja ta nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości opłaty za bilet..
5. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Parku lub innych wyznaczonych osób.
6. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń.7. wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi parku lub innym wyznaczonym osobom.
 
§6. ZAKAZY
1. Zakazuje się na terenie Parku wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających oraz wyposażenia. W szczególności zwiedzającym zabrania się:a) palenia tytoniu;b) używania otwartego ognia;c) wnoszenia i spożywania alkoholu;d) wnoszenia i korzystania ze środków narkotycznych i odurzających;e) wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych przedmiotów;f) wnoszenia niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji;g)wprowadzania zwierząt za wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących;h) jazdy na rowerach, deskorolkach, hulajnogach, rolkach i innych podobnych urządzeniach;i) prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez zgody Zarządcy obiektu.
2. Zabrania się przebywania na terenie Parku osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających, zakłóca porządek lub narusza ogólne przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 
§7. USTALENIA DOTYCZĄCE GRUP ZORGANIZOWANYCH
1. Każda grupa zorganizowana przebywa na terenie Parku z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.
2. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Parku.
 
§8. BEZPIECZEŃSTWO I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczeń usług. Z tego tytułu zwiedzającym nie przysługuje zwrot kosztu biletu.
2. Osoby przebywające w Parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz podporządkowania się poleceniom pracowników parku.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Parku  www.parkhistorycznyblizna.pl oraz na terenie parku.
4. Poprzez zakup biletu zwiedzający akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
5. Zarządca jest uprawniony do zmian niniejszego regulaminu.
6. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Parku, życzenia i skargi zwiedzający mogą przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz zgłaszać na nr tel. 17 22 33 134
 
WSZYSTKIM ZWIEDZAJĄCYM DZIĘKUJEMY ZA DOKŁADNE DOTRZYMYWANIE ZASAD REGULAMINU ZWIEDZANIA!