§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Parku Historycznego Blizna.

2. Właścicielem Parku jest Gmina Ostrów.

3. Zarządcą Parku jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce.

§ 2 GODZINY OTWARCIA PARKU
HISTORYCZNEGO

Godziny otwarcia:

 • w poniedziałki nieczynne
 • okres letni
  (od 1.04 do 31.10)
  Wt.-Pt.: 9:00 - 17:00
  Sob.-Nd.: 10:00 - 18:00

  okres zimowy
  (od 1.11 do 31.03)

 • Wt.-Pt.: 08:00 - 16:00

 • Sb.-Nd.: 10:00 - 15:00

Uwaga: zarządca zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia Parku!

§ 3 OPŁATY DLA ZWIEDZAJĄCYCH

1. Wejście do Parku Historycznego Blizna jest odpłatne.

2. Bilet wstępu można nabyć u upoważnionego pracownika Parku.

3. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.

4. W przypadku zgubienia biletu, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie pracownikowi Parku.

5. Płatności dokonywane są w złotówkach.

§ 4 RODZAJE BILETÓW

1. Bilet normalny w cenie 5 zł – przysługuje osobie dorosłej.

2. Bilet ulgowy w cenie 3 zł – przysługuje uczniom do 19 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej), studentom (legitymacja studencka), osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu legitymacji osoby niepełnosprawnej).

3. Bilet grupowy w cenie 3 zł – przysługuje osobom w zorganizowanej grupie liczącej min. 20 osób – dla jednego opiekuna takiej grupy wstęp jest wolny

§ 5 ZASADY PRZEBYWANIA ZWIEDZAJĄCYCH NA TERENIE PARKU

1. Dzieci do 13-tego roku życia mogą przebywać na terenie Parku wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za podopiecznych

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy zgubione na terenie Parku.

3. Zastrzegamy sobie prawo wyłączenia dostępu zwiedzających do dowolnej części terenu Parku. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie podana do wiadomości zwiedzających w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przed zakupem biletu wstępu.

4. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia z ekspozycji eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Sytuacja ta nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości opłaty za bilet.

5. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Parku lub innych wyznaczonych osób.

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń.

7. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku lub innym wyznaczonym osobom.

§ 6 ZAKAZY

1. Zakazuje się na terenie Parku wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających i wyposażenia. W szczególności zwiedzającym zabrania się:

 • zakaz jazdy na rowerze,
 • palenia tytoniu,
 • używania otwartego ognia,
 • wnoszenia i spożywania alkoholu,
 • wnoszenia i korzystania ze środków narkotycznych i odurzających,
 • wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • wnoszenia niebezpiecznych dla życia i zdrowia substancji,
 • wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących,
 • prowadzenia działalności handlowej i reklamowej bez zgody Zarządcy.

 

2.Zabrania się przebywania na terenie Parku osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

§ 7 USTALENIA DOTYCZĄCE GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Każda grupa zorganizowana przebywa na terenie Parku z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem.

2. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za szkody wyrządzone poprzez celowe uszkodzenia bądź zniszczenia eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Parku.

§ 8 BEZPIECZEŃSTWO I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu zwiedzającym nie będzie przysługiwał zwrot kosztu biletu.

2. Osoby przebywające w Parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz podporządkowywania się poleceniom pracowników Parku.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Parku www.parkhistorycznyblizna.pl oraz na terenie Parku.

4. Poprzez zakup biletu zwiedzający akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5. Zarządca jest uprawniony do zmian niniejszego regulaminu.

5. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Parku, życzenia, pochwały i skargi zwiedzający mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WSZYSTKIM ZWIEDZAJĄCYM DZIĘKUJEMY ZA DOKŁADNE DOTRZYMYWANIE ZASAD REGULAMINU ZWIEDZANIA