Rozpoczęcie realizacji projektu polegało na sporządzeniu dokumentacji technicznej – budowlanej i uzyskaniu wymaganych decyzji i pozwoleń. Najważniejszą kwestią było zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych zarówno własnych jak i pomocowych. Z uwagi na złożoność tematu oraz rozmieszczenie pozostałości po poligonie broni rakietowej w terenie nie stanowiącym własności Gminy Ostrów, zdecydowano się na podpisanie porozumienia partnerskiego z Nadleśnictwem Tuszyma. W lasach państwowych podlegających Nadleśnictwu zlokalizowane są autentyczne pozostałości po obiektach poligonu. W celu uzyskania wzoru i pomysłu na sposób wykonania projektu Parku, delegacja Gminy Ostrów w dniu 22.11.2007r. odbyła wizytę w Muzeum Peenemünde na wyspie Uznam oraz podpisała umowę partnerską z Gminą Peenemünde w Niemczech.

W dniu 03.12.2007r. Gmina Ostrów złożyła pierwszy wniosek o dotację do Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej w Warszawie:

  • wartość wydatków 115 000,00 PLN w tym dotacja funduszu 50 000,00zł
  • zakres projektu: wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przygotowanie terenu pod inwestycję, makieta poligonu Blizna, gabloty i tablice informacyjne w budynku starej szkoły w Bliźnie, tablice informacyjne na terenie lasów państwowych, zorganizowanie konferencji partnerskiej.

 

Realizacja projektu została zakończona w dniu 31.12.2008r., a 28.02.2009r. został złożony raport i rozliczenie końcowe w Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie.

17 marca 2009r. Gmina Ostrów złożyła drugi wniosek o dofinansowanie kolejnego etapu budowy Parku. Projekt nosił tytuł: „Park Historyczny Blizna i Pustków – droga pamięci i pojednania” i był napisany wspólnie z Gminą Dębica. Wniosek został złożony w ramach Osi priorytetowej VI „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W dniu 26.02.2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu pomiędzy Instytucją Zarządzającą (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego), a Gminą Ostrów – Liderem projektu.

Struktura finansowania projektu przedstawiała się następująco:

  • łączna wartość projektu: 4 122 453,78 zł
  • dofinansowanie: 2 866 455,48 zł
  • wydatki kwalifikowane: 3 372 300,57 zł
  • procent dofinansowania: 85,00%
  • wartość robót po stronie Gminy Ostrów: 1 754 065,28 zł

 

Szczegółowy opis elementów zrealizowanego projektu:

Park historyczny Blizna zlokalizowany został na działkach Nr: 76, 84, 85, 86/1, 86/2 obręb Blizna. W zakres zadania wchodzi wykonanie:

BARAK OBOZOWY:

Przedmiotowy budynek wykorzystywany jest jako powierzchnia muzealna. Wewnątrz znajdują się gabloty z pamiątkami po więźniach pracujących przy produkcji rakiety V-2, zdjęcia oraz repliki łóżek obozowych.. Pow.: 83,7m2. Szer.: 8,0m,dł: 11,65m, wys.: 4,0m. obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja drewniana, oparta na szkielecie z słupów. Ściany stanowią wypełnienia wełną mineralną pomiędzy słupami, zabezpieczone od strony zewnętrznej i wewnętrznej folią i deskami. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście od strony obrysu dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

REKONSTRUKCJA RAKIETY V-2

Obiekt złożony z segmentów wykonanych z blachy. Całość ustawiona jest na replice stołka startowego z stożkiem odprowadzającym gazy. Konstrukcja stołka wykonana z rur grubościennych, blat wykonany z blachy. średnica kadłuba (wartość uśredniona): 8,0m, wys. rakiety (ze stołkiem): 15,8m.Obiekt złożony z segmentów wykonanych z blachy. Całość ustawiona jest na replice stołka startowego z stożkiem odprowadzającym gazy. Konstrukcja stołka wykonana z rur grubościennych, blat wykonany z blachy. średnica kadłuba (wartość uśredniona): 8,0m, wys. rakiety (ze stołkiem): 15,8m.

OBRYS OBSZARU LOTNISKA POLOWEGO

Obiekt w postaci murku betonowego (B20), oddający kształt rzeczywistego obiektu. Szer.: 0,2m, wys. (całkowita): 1,1m, wys. murku (ponad teren): 0,3m, dł. obrysu: 57,4m

OBRYS POŁUDNIOWEGO POLA STRZELAŃ

Obiekt w postaci murku betonowego (B20), oddający kształt rzeczywistego obiektu. Szer. murku: 0,2m, wys. (całkowita): 1,1m, wys. (ponad teren): 0,3m, dł. obrysu: 11,4m

OBRYS HALI MONTAŻOWEJ

Obiekt w postaci murku betonowego (B20), oddający kształt rzeczywistego obiektu. Szer. 0,2m, wys. (całkowita): 1,1m, wys. (ponad teren): 0,3m, dł. obrysu: 15,5m.

OBRYS WIEŻY SERWISOWEJ

Obiekt w postaci murku betonowego (B20), oddający kształt rzeczywistego obiektu.Szer.: 0,2m, wys. (całkowita): 1,1m, wys. (ponad teren): 0,3m, dł.: 28,9m.

OBRYS STREFY MAGAZYNOWEJ

Obiekt w postaci murku betonowego (B20), oddający kształt rzeczywistego obiektu. Szer.: 0,2m, wys. (całkowita): 1,1m, wys. (ponad teren): 0,3m, dł.: 41,6m

OBRYS KOSZAR

Obiekt w postaci murku betonowego (B20), oddający kształt rzeczywistego obiektu. Szer.: 0,20m, wys. (całkowita): 1,1m, wys. (ponad teren): 0,3m, dł.: 19,6m

OBRYS PÓŁNOCNEGO POLA STRZELAŃ

Obiekt w postaci murku betonowego (B20), oddający kształt rzeczywistego obiektu. Szer.: 0,2m, wys. (całkowita): 1,1m, wys. ponad teren: 0,3m, dł obrysu: 44,2m

OBRYS WYRZUTNI RAKIET V-1

Obiekt w postaci murku betonowego (B20), oddający kształt rzeczywistego obiektu. Szer.: 0,2m, wys. Całkowita: 1,1m, wys. ponad teren: 0,3m, dł.: 38,9m.

REKONSTRUKCJA FRAGMENTU
OKOPU OBSERWACYJNEGO

Budowla ziemno-drewniana, w postaci wykopu umocnionego palisadą z okorowanych pni. Stopnie i podłoga wykonane również z palisady. Dodatkowym ubezpieczeniem są liny odciągające. Szer.: 1,5m, Gł.: 1,4m, dł.: 13,3m

REKONSTRUKCJA FRAGMENTU
OGRODZENIA HISTORYCZNEGO

Obiekt wykonany z drewna, 2 przęsła. Słup osadzony na mokro w fundamencie betonowym (punktowym). Szer. przęsła: 3,0m, wys.: 5,0m, szer. całkowita 6,0m. Obiekt jest rekonstrukcją fragmentu ogrodzenia z drutu kolczastego (2 przęsła), jakie faktycznie istniało na terenie poligonu.

FRAGMENT TORÓW KOLEJKI
PRZY MONTOWNI

Obiekt historyczny, fragment torów kolejki został przeniesiony z miejsca, gdzie istniała linia kolejki. Szer.: 1,10m, dł.: 3,00m

GABLOTY INFORMACYJNE

Obiekt wykonany z stali K/O, osadzony na stopach fundamentowych. DUŻE Szer.: 3,4m, wys.: 3,55m, pow. tablicy: 6,0m2, MAŁA. Szer.: 1,8m, wys.: 2,55m, pow. tablicy: 2,25m2

OGRODZENIE ZEWNĘTRZNE

Pełne drewniane. Pomiędzy słupkami wykonany murek wysokości 20cm. PRZĘSŁO: Szerokość: 2,00m, wysokość: 2,0(1,75)m, BRAMA DUŻA Szer.: 6,0m, wys.: 2,7(6,6)m, BRAMA MAŁA, szerokość: 4,0m, wysokość: 2,0m

OSŁONA ŚMIETNIKOWA

Budynek murowany. Kryty dachem dwuspadowym, połać dachowa z blachy. Szerokość: 10,1m, Długość: 25,0m, wysokość: 6,0(10,0)m

BUDYNEK STAREJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Budowa kolektora słonecznego dla cieplej wody z funkcją magazynowania dla potrzeb c.o., montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI
W WOLI OCIECKIEJ

Na działce nr 157/9 – wymiana pokrycia dachowego, wykonanie izolacji pionowej, tynków wapiennych, konserwacji wieżyczek, renowacji stolarki, wykonanie opaski odbojowej, odkrywek i konserwacji polichromii, czyszczenie posadzek.

Wykonawcą robót budowlanych dla zakresu Gminy Ostrów wyłonionym w procedurze przetargu nieograniczonego była Firma Remontowo – Budowlana Krzysztof Strzępka z miejscowości Przyłęk. Sposób rozliczania projektu polegał na comiesięcznym fakturowaniu robót przez wykonawcę oraz kwartalnym składaniu wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej. Pozwoliło to na uzyskanie właściwej płynności finansowej w trakcie realizacji robót. Łącznie w okresie od 26.02.2010r. do 05.08.2011r. złożono 6 wniosków o płatność.

Rzeczowe zakończenie realizacji robót nastąpiło w dniu 30.06.2011r. Procedura odbiorowa zadania została zatwierdzona protokołem odbioru końcowego w dniu 14.07.2011r. W dniu 15.09.2011r. Instytucja Zarządzająca przekazała ostatnią transzę płatności dofinansowania i rozliczyła końcowo całość zadania.

Gmina Ostrów planuje dalszą rozbudowę infrastruktury Parku w miarę swoich zdolności finansowych i pojawiających się możliwości dofinansowania zewnętrznego.